درخت عشق و دوستي كوير پارك

چاپ
Tags:

گناباد چي بگم از شهر بسيار جالب و ديدنيیادبود

در بين راه به سمت گناباد با گروهي از منابع طبيعي آشنا شديم. جناب آهني لطف كردند. در پارك جنگلي كوير پارك درختي به رسم يادبود كاشتند.

موسسه زايش و بالش

با ايشان به گناباد رفتيم. ناهار او و دوستانش از ما پذيرايي گرمي كردند. با هماهنگي ايشان دو روز در مهمانسراي منابع طبيعي گناباد بوديم.

درخت عشق دوستی

Tags:

مطالب مرتبط