درخت عشق و دوستي قوچان

چاپ
Tags:

با هماهنگي جناب موحدي رييس شوراي شهر قوچان قرار شد

خراسان رضوي

از طرفي ايشان در پارك نشاط درخت عشق و دوستي را كاشتند. عكس يادگاري كنار درخت عشق و دوستي در پارك نشاط

Tags:

مطالب مرتبط