كاشت نخستين درخت عشق دوستي

چاپ
Tags:

با همانگي جناب دكتر آزاد بيگي وموسسه زايش و بالش شيروان

مدير زيباسازي شهرداري شيروان، دو درخت اقاقيا و چنار در شيركوه (پارك بسيار جالب و تفريحي شيروان) به عنوان احترام به پيرامون ريست و طبيعت كاشتيم.

موسسه زايش و بالش شيروان

موسسه زايش و بالش شيروان

موسسه زايش و بالش شيروان

اورمزد

آرميتي آرمئيتي

آرميتي آرمئيتي اورمزد

آرميتي آرمئيتي اورمزد

Tags:

مطالب مرتبط